Commit aa9731df authored by Wiktor Walentynowicz's avatar Wiktor Walentynowicz 🛋 Committed by mateuszg

Add test sentences

parent c0a44fd1
I dlatego też należy ich szukać w angielskim amazonie: (http://www.amazon.co.uk).
"Fantastykę od proroctwa różni to, że fantastyka na ogół się sprawdza"
zbywan@pgnig.com.pl zbywan@polbox.com ksiadz@friko.onet.pl
Dziecko ma psa, który uwielbia się bawić.
Mam prawie 18 lat, lubię R.E.M, Pidżamę Porno i kilka innych rzeczy, mam dziwne pomysły (nie szalone, tylko dziwne), lubię roztrząsać w sposób dziwny często proste sprawy.
Nadaję się do korespondencji? :)
W moim przypadku, będąc na urlopie macierzyńskim miałam opiekunke na etacie i załatwiłam przez internet sprawy służbowe, więc to raczej ja dołożyłam do interesu.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment